COFFEE MENU

HOT DRINKS                                                       Small 12oz.      Large 16oz.                                    

 

o   ESPRESSO                       single: 2             double: 3                                                                                                                                                               

o   DAILY BREW                                                                                                   3                       4

o   TEA                                                                                                                 2.5                      3

o   HOT COCOA                                                                                                   3                         4

o   CHAI                                                                                                               5                         6

o   LATTE  *add flavor $1                                                                                     4                         5

o   MOCHA                                                                                                          5                         6

o   CAPPUCCINO                                                                                              4                         5

o   AMERICANO                                                                                                   3                         4

COLD DRINKS                                                                Small 16 oz.     Large 24 oz.

o   COLD BREW                                                                                                   4                         5

o   ICED TEA                                                                                                         3.5                     4.5

o   ICED AMERICANO                                                                                        4                         5

o   ICED CHAI                                                                                                      6                         7

o   ICED LATTE  * add flavor $1                                                                           4                         5

o   ICED MOCHA                                                                                                 6                      7

o   SHAVE ICE                                                                                                                      5

 

*Shave ice flavors: (blue raspberry, cotton candy, lime, orange creamsicle, pina colada, tigers blood, watermelon)